جدول کلمات گردشگری شماره 86

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 22 نفر
 • 238880 s2s
  زمان حل: 00:15:03
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:15:20
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:19:28
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:20:03
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:21:05
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:21:30
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:23:17
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:23:23
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:24:29
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:25:04
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)