جدول کلمات گردشگری شماره 86

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 10 نفر
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:21:05
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:21:30
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:23:23
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:24:29
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:25:04
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:34:18
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:38:18
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 08:55:19
 • 82978 مهری
  زمان حل: 13:23:44
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 884.23:31:46
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)