جدول کلمات گردشگری شماره 90

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 9 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:16
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:14:50
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:17:35
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:17:44
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:36:37
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:49:28
 • 131945 علی قربانزاده
  زمان حل: 00:55:05
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 01:16:38
 • 121262 مهدی شاملو
  زمان حل: 13.21:48:08
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)