جدول کلمات گردشگری شماره 97

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 11 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:18:16
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:18:39
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:18:56
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:19:52
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:26:23
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:31:04
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:32:58
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:36:42
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:47:22
 • 123350 بهناز محمدی
  زمان حل: 01:27:28
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)