جدول کلمات گردشگری شماره 97

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 18 نفر
 • 239073 امیر
  زمان حل: 00:12:08
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:16
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:13:51
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:55
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:00
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:15:14
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:18:16
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:18:39
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:18:56
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:19:52
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)