جدول کلمات گردشگری شماره 97

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 24 نفر
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:08:16
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:11:34
 • 239073 امیر
  زمان حل: 00:12:08
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:16
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:13:51
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:55
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:00
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:15:14
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:16:57
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:18:16
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)