جدول کلمات گردشگری شماره 99

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 12 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:54
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:16:06
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:21
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:17:33
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:17:38
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:17:45
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:24:40
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:25:01
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:32:51
 • 123291 mehdi kazemi
  زمان حل: 00:38:54
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)