دلایل به وجود آمدن انگل در بدن


⚪️علائم وﺟﻮد اﻧﮕﻞ در بدن:

▫️آﺑﺮﯾﺰش دﻫﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب
خشکی ﻟﺐ ﻫﺎی بیمار در طول روز
▫️مرطوب بودن لب ها در شب
▫️اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ ( پرخاشگری، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و… )
▫️ﺳﺎﯾﺶ دﻧﺪانها بر روی هم ( دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ شبانه )
▫️ﺧﻤﯿﺎزه ﮐﺸﯿﺪن، ﺣﺮف زدن و ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن در ﺧﻮاب
▫️ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا ﺧﻮردن
▫️اﺷﺘﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر کم بیمار
▫️اشتهای زیاد و پرخوری در بعضی دیگر
▫️لاﻏﺮی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺮﺧﻮری ﻇﺎﻫﺮی
▫️دردﻫﺎی شکمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *