ا ز شهرهای آذربایجان غربی

پاسخ:  خوی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ا ز شهرهای آذربایجان غربی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.