نوعی دستگاه پخش قدیمی

پاسخ:  گرامافون

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نوعی دستگاه پخش قدیمی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.