ظالم

پاسخ:  ستمگر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظالم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.