ظرف سوراخ دار

پاسخ:  آبکش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظرف سوراخ دار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.