آب اسفرزه

پاسخ:  لعاب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب اسفرزه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.