واحد بار الکتریکی

پاسخ:  کولن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحد بار الکتریکی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.