غائی

پاسخ:  نهایی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غائی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.