یا

پاسخ:  حرف ربط

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.