جدول کلمات سخت شماره 13

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 39 نفر
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:08:21
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:23
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:08:52
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:56
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:13:16
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:17:24
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:18:31
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 00:19:24
 • 142124 عرفان
  زمان حل: 00:19:41
 • 140347 حسین عبدالهی خوشمرد
  زمان حل: 00:21:15
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)