جدول کلمات سخت شماره 196

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 27 نفر
 • 144206 آقاجانایی
  زمان حل: 00:12:37
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:14:25
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:49
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:17:44
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:20:35
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 00:28:54
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 01:20:27
 • 142820 ebeh omidizadehtay
  زمان حل: 02:14:33
 • 139714 پتروس فداکار
  زمان حل: 03:40:16
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 06:59:06
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)