جدول کلمات سخت شماره 197

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 29 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:26
 • 144206 آقاجانایی
  زمان حل: 00:11:28
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:12:35
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:13:03
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:16:47
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:18:06
 • 139714 پتروس فداکار
  زمان حل: 00:23:56
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:24:35
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:27:15
 • 141495 ع.بخشان
  زمان حل: 01:52:22
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)