جدول کلمات سخت شماره 198

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 30 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:11
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:12:30
 • 144192 آقاجانایی
  زمان حل: 00:13:38
 • 139714 پتروس فداکار
  زمان حل: 00:14:40
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:18:16
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 00:19:14
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:22:09
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:26:11
 • 141495 ع.بخشان
  زمان حل: 00:35:35
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 13:58:35
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)