جدول کلمات سخت شماره 198

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 24 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:11
 • 180950 بیتا طحانی
  زمان حل: 00:09:51
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:11:44
 • 193610 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:11:56
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:12:30
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:13:07
 • 206363 الف با
  زمان حل: 00:13:14
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:17
 • 144192 آقاجانایی
  زمان حل: 00:13:38
 • 139714 پتروس فداکار
  زمان حل: 00:14:40
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)