جدول کلمات سخت شماره 397

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 52 نفر
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:10:50
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:11:23
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:11:27
 • 206363 الف با
  زمان حل: 00:11:39
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:11:47
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:12:14
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:12:28
 • 193610 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:05
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:07
 • 206044 H
  زمان حل: 00:13:29
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)