جدول کلمات سخت شماره 82

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 33 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:19
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:09:48
 • 155514 آقاجانایی
  زمان حل: 00:11:49
 • 141495 ع.بخشان
  زمان حل: 00:12:17
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:14:21
 • 139402 محمد مرادی
  زمان حل: 00:18:45
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:21:01
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 00:23:41
 • 142124 عرفان
  زمان حل: 00:24:29
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:24:35
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)