جدول کلمات سخت شماره 85

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 32 نفر
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:06:34
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:08
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:10:08
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:11:44
 • 155514 آقاجانایی
  زمان حل: 00:12:48
 • 139402 محمد مرادی
  زمان حل: 00:16:05
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 00:19:14
 • 142124 عرفان
  زمان حل: 00:22:21
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:22:52
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:28:13
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)