برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 86

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 51 نفر


 • مبین رضائی
  0:5:48
 • فراز فرزین
  0:5:50
 • فاطمه خسروی
  0:6:38
 • مبین رضائی 1
  0:6:52

 • 0:7:6
 • بهروز
  0:7:21
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:7:50
 • امیر
  0:8:7
 • Rouzbeh am
  0:8:16
 • محسن عباسی
  0:8:30
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- ا ز شهرهای ا صفهان
1- درب بزرگ
2- چارقد
2- رقص نمایش
2- واحد پول ا یران
3- شیره چغندر
3- كشوری در قاره آسیا
3- جواب های
4- آب روستایی
4- با دریا جیحون شود
4- دانه…
4- حركا…
5- ا عم…
5- پر…
5- خدای…
6- خرید…
6- داروی…
6- سیار…
7- نور…
7- نوعی گ…
7- مركز اس…
8- عقید…
8- دوری ا…
8- صید…
9- بی…
9- همیش…
9- شرح …
10- ن…
10- فیلمی از ت…
10- درس …
11- قوربا…
11- در…
11- ا زبنادر …
12- خی…
12- خا…
12-
12- گرفتنی…
13- ا بزا…
13- بر…
13- ج…
14- صحر…
14- ا …
14- ا ز فنون…
15- پدربه…
15- روی…
عمودی
1- دستور و حكم
1- بندبازی
2- بچه ترسان
2- پوسیده
2- قنات
3- پسوند شباهت
3- آل
3- شمشیر هندی
4- كاخی در پاریس فرانسه
4- یك عامیانه
4- جای …
4- تخم مرغ در…
5- ا ز شهر…
5- سنگ زین…
5- فیل ما…
6- ر…
6- بیما…
6- حرك…
7- د…
7- هجو…
7- پر…
8- پیك…
8- ران…
8- وسیله…
9- خواب …
9- فرهنگ ل…
9- گودال…
10- طبل…
10- بال…
10- آرایش…
11- برد…
11- محل بار…
11- عدد…
12- سخن…
12- زرد ا…
12-
12- تازه…
13- سنگ…
13- در گویش عامیا…
13- دوستی…
14- فضای بین …
14- بخت …
14- م…
15- با…
15- شاگ…