جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 16

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
حل شده توسط 7 نفر
 • 204587 پرویز برومند
  زمان حل: 00:15:45
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:29:46
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:44:12
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 01:00:08
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 01:09:09
 • 192798 مریم
  زمان حل: 01:35:30
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 05:51:01
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  خبر
  ب...
  دس...
عمودی
  صنم
  پر...
  آس...