جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 16

  • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
حل شده توسط 3 نفر
  • 204587 پرویز برومند
    زمان حل: 00:15:45
  • 130881 فاطمه خسروی
    زمان حل: 00:29:46
  • 141619 رضا مارینی
    زمان حل: 00:44:12
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  خبر
  ب...
  دس...
عمودی
  صنم
  پر...
  آس...