جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 15

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 29 نفر
 • 204341 علیرضا جعفرپور
  زمان حل: 00:06:53
 • 204030 razat
  زمان حل: 00:11:08
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:12:24
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:12:50
 • 180988 محمد کریم رضایی تلمب
  زمان حل: 00:14:07
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:10
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:17:25
 • 273610 حسام شفیع پور
  زمان حل: 00:21:02
 • 180989 محمد کریم رضایی اصل
  زمان حل: 00:21:36
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:22:26
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  خی...
  را...
  دس...
  تا...
13 دو...
  شن...
  آ...
  مش...
عمودی
  زم...
  ما...
  پگ...