جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 3

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
حل شده توسط 8 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:34:21
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:53:33
 • 84318 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:57:37
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 01:00:51
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 01:35:07
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 02:41:16
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 16:27:28
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 2.01:01:41
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
8 ک...
عمودی
  چ...
  بل...
11 بر...
  ای...
15 ر...
  نظ...