جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 4

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 11 نفر
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:42
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:16:04
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:26:30
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:27:53
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:29:41
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:31:57
 • 84318 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:36:38
 • 180989 محمد کریم رضایی اصل
  زمان حل: 00:38:48
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:43:23
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 2.23:29:18
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)