جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 5

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 9 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:48
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:42
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:34:50
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:37:23
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:40:50
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:41:48
 • 84318 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:43:12
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 02:29:27
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 8.23:05:04
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  ر...
عمودی
  پس...
  تک...
  آر...
  آز...