جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 6

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
حل شده توسط 24 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:36
 • 273610 حسام شفیع پور
  زمان حل: 00:14:44
 • 289331 عرب
  زمان حل: 00:16:07
 • 261922 [261922]
  زمان حل: 00:16:35
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:16:42
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:17:43
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:18:06
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:22:55
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:23:31
 • 169035 505
  زمان حل: 00:23:46
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
2 یله
  فن
  دا...
12 شم...
13 تک...
عمودی
  ته...
  شا...
  ر...
  بل...