جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 6

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
حل شده توسط 6 نفر
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:23:31
 • 179855 مهدی رزاق پور
  زمان حل: 00:26:39
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:26:59
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:27:52
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 23:41:10
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 1.15:38:08
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
2 یله
  فن
  دا...
12 شم...
13 تک...
عمودی
  ته...
  شا...
  ر...
  بل...