جدول کلمات عمومی شماره 12

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 118 نفر
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:05:13
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:52
 • 265759 مبین رضائی
  زمان حل: 00:07:30
 • 127803 مهدیه
  زمان حل: 00:08:05
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:33
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:08:48
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:08:53
 • 193374 فرخ
  زمان حل: 00:09:55
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:09:57
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:10:13
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)