جدول کلمات عمومی شماره 13

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 169 نفر
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:00:00
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:00:01
 • 99482 محمدصدیقان قوجه بیگلو
  زمان حل: 00:00:01
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:09:06
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:11:31
 • 127803 مهدیه
  زمان حل: 00:15:50
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:20:39
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:20:41
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:22:10
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:23:25
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)