جدول کلمات عمومی شماره 13

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 183 نفر
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:09:06
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:10:25
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:11:31
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:06
 • 127803 مهدیه
  زمان حل: 00:15:50
 • 106201 حبیب صنوبر
  زمان حل: 00:18:43
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:18:59
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:20:39
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:20:41
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:21:25
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)