جدول کلمات عمومی شماره 14

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 150 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:05:39
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:41
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:10:13
 • 168671 U
  زمان حل: 00:10:40
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:13:01
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:36
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:13:49
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:14:34
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:18:17
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:18:48
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)