جدول کلمات عمومی شماره 14

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 90 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:05:39
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:41
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:10:13
 • 204941 ساعد
  زمان حل: 00:10:27
 • 168671 U
  زمان حل: 00:10:40
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:11:40
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:12:28
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:13:01
 • 192977 آخر صف
  زمان حل: 00:13:21
 • 193374 فرخ
  زمان حل: 00:13:24
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)