جدول کلمات عمومی شماره 130

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 41 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:11:48
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:11:56
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:20:57
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:22:09
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:25:58
 • 111732 عزیز سعیدی
  زمان حل: 00:28:11
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 00:33:16
 • 99482 محمدصدیقان قوجه بیگلو
  زمان حل: 00:41:10
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 01:08:31
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 02:03:10
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)