جدول کلمات عمومی شماره 20

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 94 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:09
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:01
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:08:19
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:09:06
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:09:23
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:09:31
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:00
 • 204941 ساعد
  زمان حل: 00:10:08
 • 203796 رها
  زمان حل: 00:11:04
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:11:13
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)