جدول کلمات عمومی شماره 20

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 671 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:09
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:01
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:08:19
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:09:06
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:09:23
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:00
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:12:44
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:14:31
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:14:56
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:15:04
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)