جدول کلمات عمومی شماره 21

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 94 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:43
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:38
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:09:16
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:09:23
 • 204941 ساعد
  زمان حل: 00:09:33
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:10:20
 • 203796 رها
  زمان حل: 00:10:29
 • 168671 U
  زمان حل: 00:11:31
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:11:40
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:11:47
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)