جدول کلمات عمومی شماره 21

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 323 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:43
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:09:16
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:10:20
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:12:34
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:13:27
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:39
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:14:11
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:14:40
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:15:36
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:16:06
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)