جدول کلمات عمومی شماره 40

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 82 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:15
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:08:30
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:08:44
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:09:11
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:35
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:10:14
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:10:40
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:12:22
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:12:27
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:12:29
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)