جدول کلمات عمومی شماره 40

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • ج
 • ح
 • خ
 • ه
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ث
 • ص
 • ض
 • گ
 • ک
 • م
 • ن
 • ت
 • ا
 • ل
 • ب
 • ی
 • س
 • ش
 •  
 • چ
 • و
 • پ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • ط
 • ظ
حل شده توسط 52 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:15
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:08:30
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:08:44
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:09:11
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:10:14
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:10:40
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:13:25
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:58
 • 125618 محسن طالبي
  زمان حل: 00:16:43
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 00:22:21
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)