جدول کلمات عمومی شماره 47

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 65 نفر
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:02
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:09:55
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:58
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:12:14
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:13:01
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:13:50
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:53
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:15:38
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:16:04
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 00:18:34
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)