جدول کلمات عمومی شماره 48

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 64 نفر
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:13:28
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:13:47
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:15:16
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:15:28
 • 142192 مه سا ذوالفقاری
  زمان حل: 00:16:03
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:16:13
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:16:40
 • 113248 محمدرستم زاده
  زمان حل: 00:20:14
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:20:16
 • 135526 شاهرخ
  زمان حل: 00:21:26
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)