جدول کلمات عمومی شماره 7

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 157 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:37
 • 112468 سید محمد گشتی
  زمان حل: 00:08:58
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:09:52
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:12:31
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:43
 • 139041 محمدصدیقان
  زمان حل: 00:16:45
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:18:14
 • 80577 علیرضا حاتم طهرانی
  زمان حل: 00:19:22
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:20:19
 • 139402 محمد مرادی
  زمان حل: 00:20:54
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)