جدول کلمات عمومی شماره 6

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 232 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:05:05
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:08:50
 • 168671 U
  زمان حل: 00:09:01
 • 180390 شیما اکبری
  زمان حل: 00:09:03
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:09:13
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:09:13
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:09:32
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:37
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:11:27
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:12:00
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)