جدول کلمات عمومی شماره 81

  • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 50 نفر
  • 104414 محمد عرفانی
    زمان حل: 00:06:52
  • 110266 ایرج قاضی
    زمان حل: 00:07:17
  • 90535 منصور اصلانی کلوری
    زمان حل: 00:07:37
  • 103431 علی رمضانی بدلبو
    زمان حل: 00:10:45
  • 130042 پرنده
    زمان حل: 00:11:34
  • 110177 مهدی فغانی
    زمان حل: 00:11:53
  • 95671 اکبر آفاقی
    زمان حل: 00:11:57
  • 99482 محمدصدیقان قوجه بیگلو
    زمان حل: 00:12:46
  • 83171 حميدرضا نادري
    زمان حل: 00:13:02
  • 113248 محمدرستم زاده
    زمان حل: 00:13:59
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)