برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 955

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 641 نفر


 • ارغوان ک
  0:5:59
 • بهروز
  0:6:9
 • مبین رضائی 1
  0:6:29
 • مات
  0:6:55
 • بهروزقدیمی
  0:7:4
 • nastaran
  0:7:32

 • 0:7:45
 • علی
  0:7:47
 • حمیددهقانی
  0:7:52
 • بهروز قدیمی
  0:7:56
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- دوران جوانی
1- مسکن
1- مایع حیات
2- چشمه
2- دین برتر
2- روده
3- مادر لر
3- از شهرهای یزد
3- عاقل، دانا
4- منال
4- نا…
5- پایتخت…
5- ضمیر…
5- دلیر …
5- ع…
6- مر…
6- میوه…
7- و…
7- چپاول…
7- آخرین …
8- پرده…
8- دل…
8- دیوا…
9- ش…
9- پستی و…
9- زود …
10- ک…
10- سرزمین …
11- پو…
11- بیماری…
11- ع…
11-
12- برآمدگی…
12- زردش هم…
12- هواپیما…
13- کم…
13- م…
13- غنچه…
14- قرض …
14- پش…
14- کمی …
15- میز…
15- ق…
15- ا…
عمودی
1- ضمیر مونث انگلیسی
1- ستبر
1- بزرگتر از دریا
2- محل اتصال دو چیز
2- با دلیل و برهان
2- محکمه بدون قاضی
3- مقابل خراب
3- برائت خواستن
3- شهر فراری
4- شامه نواز
4- پول خرد…
4- مو…
5- عیب…
5- یا…
5- با…
5- من…
6- مفت …
6- بینو…
7- اختراع…
7- مقصدش…
7- ماه…
8- ورزش…
8- شاعر…
8- جذاب …
9- درس خوا…
9- پاداش نی…
9- راننده…
10- پایتخ…
10- از شهره…
11- ظرف …
11- پول…
11- د…
11- ز…
12- دستم…
12- یگانه…
12- ضمی…
13- ضمی…
13- ب…
13- فوتبال…
14- نابو…
14- از الفب…
14- م…
15- فعل ام…
15- سرپر…
15- کمک…
15- تصدی…