جدول کلمات گردشگری شماره 13

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 28 نفر
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:07:34
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:08:55
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:45
 • 228207 asa
  زمان حل: 00:11:01
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:01
 • 85328 باران
  زمان حل: 00:14:47
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:15:50
 • 84318 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:18:45
 • 206044 H
  زمان حل: 00:19:03
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:19:04
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)