جدول کلمات گردشگری شماره 15

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:56
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:55
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:31:32
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:34:35
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:35:11
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:41:28
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:45:14
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:55:31
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:56:32
 • 85328 باران
  زمان حل: 00:59:18
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)