جدول کلمات گردشگری شماره 16

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:19:31
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:29:29
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:32:39
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:38:25
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:39:01
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:41:41
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:49:33
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:59:15
 • 85328 باران
  زمان حل: 01:21:30
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 01:24:19
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)