جدول کلمات گردشگری شماره 16

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 18 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:03
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:36
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:18:08
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:19:31
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:29:29
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:32:39
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:38:25
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:39:01
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:41:41
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:49:33
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)