جدول کلمات گردشگری شماره 159

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 26 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:21
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:17:23
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:18:09
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:18:39
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:18:44
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:19:05
 • 140278 علی باب الحوائجی
  زمان حل: 00:19:29
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:20:06
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:22:10
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:23:03
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)