جدول کلمات گردشگری شماره 197

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 9 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:14
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:05
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:17:26
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:22:06
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:23:22
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:27:24
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:30:28
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 19:51:18
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 3.11:49:01
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)