جدول کلمات گردشگری شماره 213

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:13
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:58
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:18:07
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:19:01
 • 169035 505
  زمان حل: 00:21:17
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:22:53
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:25:45
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:26:23
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:32:28
 • 206044 H
  زمان حل: 01:32:49
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)