جدول کلمات گردشگری شماره 213

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 8 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:13
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:19:01
 • 169035 505
  زمان حل: 00:21:17
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:26:23
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 05:25:06
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 20:06:51
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 1.02:49:33
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 6.14:24:03
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)