جدول کلمات گردشگری شماره 214

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:18:08
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:18:23
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:19:34
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:20:12
 • 169035 505
  زمان حل: 00:22:33
 • 206044 H
  زمان حل: 00:23:53
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:26:58
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:32:12
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:33:11
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:38:20
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)