جدول کلمات گردشگری شماره 215

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 8 نفر
 • 169035 505
  زمان حل: 00:12:34
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:46
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:55
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:21:18
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:21:34
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:27:30
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 00:57:47
 • 180175 آریا اکبری
  زمان حل: 15:31:13
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)