جدول کلمات گردشگری شماره 216

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 6 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:34
 • 169035 505
  زمان حل: 00:16:30
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:28:25
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:30:53
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:33:36
 • 168895 کوروش مرجوعی
  زمان حل: 6.03:40:42
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)