جدول کلمات گردشگری شماره 217

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 7 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:00
 • 169035 505
  زمان حل: 00:27:13
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:31:54
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:37:09
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:40:44
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:53:48
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 01:06:34
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)